GDPR

Kontakt Havarikommissionen vedr. databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Havarikommissionen på e-mail: aib@havarikommissionen.dk.

Aktiv information om Havarikommissionen

Havarikommissionen ønsker at være åben om vores arbejdsopgaver. På vores hjemmeside kan du derfor følge med i, hvordan vi løser vores opgaver.

Havarikommissionens retningslinjer for aktiv information

På vores website giver vi information om Havarikommissionen og vores arbejde, herunder de overordnede undersøgelsesprincipper, som vi arbejder efter, Havarikommissionens resultatkontrakt med Transportministeriet, årsrapporter og offentliggjorte undersøgelsesresultater. Dokumenter med personfølsomt og fortroligt indhold bliver ikke offentliggjort på vores website.

Hvorfor oplyser vi om retningslinjer for aktiv information?

Ifølge offentlighedsloven, lov nr. 606 af 12. juni 2013, der trådte i kraft den 1. januar 2014, skal myndigheder fastsætte retningslinjer vedrørende den aktive informationspligt, der følger af loven (§17).

EU-forordning om persondata (GDPR)

EU-forordning om persondata

Den 25. maj 2018 trådte EU's databeskyttelsesforordning i kraft. I daglig tale benævnes den også med forkortelsen GDPR (General Data Protection Regulation).
Forordningen medfører blandt andet, at der gælder nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger. Havarikommissionen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Hvad betyder det for dig?

Helt kort fortalt indebærer den nye forordning, at du som privatperson fremover kan få bedre overblik over og kontrol med de personoplysninger om dig, som Havarikommissionen er i besiddelse.

Hvis du har spørgsmål til Havarikommissionens behandling af dine personoplysninger, så er du velkommen til at kontakte os på aib@havarikommissionen.dk eller kommissionens databeskyttelsesrådgiver hos Transportministeriet Claus Reinert (DPO – Data Protection Officer) på e-mail dpo@trm.dk.

Spørgsmål kan også sende via Digital Post til Havarikommissionen ved at vælge Havarikommissionen for Civil Luftfart. 

OBS: Mails fra andre myndigheder til Havarikommissionens DPO i Transportministeriet via dpo@trm.dk bliver automatisk krypteret, hvis myndigheden er tilsluttet Tunnelkryptering.

 

Elektronisk post til Havarikommissionen

Når du sender elektronisk post til Havarikommissionen

Nedenfor finder du information om, hvordan vi bruger og opbevarer dine personoplysninger, når du sender os elektronisk post.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil indgå i vores sagsbehandlingssystem med det formål, at vi kan besvare henvendelser og behandle klager som led i varetagelsen af vores opgaver. Herudover behandles oplysningerne for at kunne opnå en effektiv og rationel sagsstyring. Endelig anvendes oplysningerne til at holde styr på, hvilke sager vi har behandlet, og til brug for fremsøgning af praksis.

Havarikommissionen skal som offentlig myndighed følge de almindelige forvaltningsretlige regler og har derfor pligt til at journalisere efter offentlighedsloven. Det betyder, at de oplysninger der er sendt til kommissionen, bliver journaliseret i vores sagsbehandlingssystem ved oprettelse af en sag.

Offentlighedslovens § 15, stk. 1, betyder, at dokumenter der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om CPR-nummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Modtagere af dine personoplysninger

Det er Havarikommissionen, der behandler din henvendelse og de oplysninger, vi har modtaget fra dig. Hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen, kan det være, at vi videregiver dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder, nævn eller lignende. Det kan f.eks. være til offentlige myndigheder, som skal bidrage til sagens oplysning.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige. Der gælder dog andre retningslinjer for personoplysninger der indgår i Havarikommissionens undersøgelsessager, da disse er undtaget retten til aktindsigt.

Vurderer vi, at henvendelsen ikke vedrører vores sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2. Du får besked, hvis vi videresender henvendelsen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i vores journalsystem. Oplysningerne overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os og give besked herom.

Ret til at se oplysninger: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler, eller til at søge om aktindsigt.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder alene oplysninger, som ikke er journaliseringspligtige.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.